emesegaal.hu

 

 • Vállalkozási szerződés

  (fotózásra)

   

   

  amely létrejött egyrészről, a

   

  .....................................................................................................................................................................................

   

  (székhelye / lakcíme: ............................................................),

   

   

  mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

   

  másrészről Halas-Gaál Emese, 7624 Pécs József Attila u.17. mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

   

  között, alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

   

   

 • Megrendelő megrendeli vállalkozótól a 20...........................................................-én megrendezésre kerülő rendezvényen / eseményen résztvevők fotózását (részletszabályok az 1. számú mellékletben találhatók). A feladatok ellátását Vállalkozó, a Megrendelő felkérése alapján és utasításai szerint, a Megrendelő érdekeinek megfelelő módon köteles elvégezni. A Vállalkozó a megrendelést elfogadja.
 • A Vállalkozó vállalja, hogy az 1. pontban körülírt feladatokat a fotózásban nagy szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező fényképésztől elvárható módon, kiváló minőségben végzi el.

 

 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a rendezvény / esemény napján nem áll rendelkezésre elegendő idő a beállított, kreatív képek elkészítéséhez (legalább nettó .....perc), akkor a Szolgáltató nem tudja garantálni a tőle elvárt minőséget.

 

 • A Vállalkozó köteles legalább 50 fényképet elkészíteni, azok közül ...... képet retusálni és digitális úton a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

 

 • A plusz képek ára 2500 Ft/kép. Nyers kép nyilvános felhasználása tilos.

 

 • A jelen szerződés határozott időtartamra jött létre. Vállalkozó köteles az 1. pontban meghatározott rendezvényen megjelenni és a 2. pont szerint kidolgozott képeket 20...........................................................-ig a Megrendelő részére átadni.

 

 • A Megrendelő a Vállalkozónak a szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért (a kész művek átadása napján) ...........................................................  Ft (azaz ........................................................... forint) összegű vállalkozói díjat.

 

 • A Vállalkozó által ellátandó feladatokkal kapcsolatos utasítási és ellenőrzési jog gyakorlására, valamint a teljesítés-igazolásra a Megrendelő jogosult.

 

 • A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő utasításai szerint, a megrendelő érdekében köteles eljárni, a szerződés 2. pontjában meghatározott feladatokat a legnagyobb gondossággal, és szakmai hozzáértéssel köteles elvégezni.

 

 • A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés 2. pontjában meghatározott feladatoknak a részéről történő elvállalása és elvégzése nem ütközik jogszabályba.

 

 • A Vállalkozó köteles megrendelőt kívánságára, illetve szükség esetén e nélkül is folyamatosan tájékoztatni tevékenységéről.

 

 • A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátása során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, minden más információt pedig bizalmasan kezelni.

 

 • A Vállalkozó a hibás teljesítésből eredő, megrendelőt érő károkért a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.

 

 • A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére – a Vállalkozó szerződésszerű, kifogástalan teljesítése esetén – a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott vállalkozási díjat megfizetni. A Megrendelő esetleges késedelmes teljesítésének esetére a felek a vállalkozó díj összegének évi ...........................................................%-os mértékű késedelmi kamatot kötnek ki.

 

 •  A Vállalkozó a 6. pontban meghatározott díjon túlmenően semminemű további követelést nem támaszthat a Megrendelővel szemben. A 1. pontban meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos költségeit a Vállalkozó maga állja.

 

 • A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza / nem hatalmazza fel (aláhúzandó) a Vállalkozót arra, hogy a szerződés ellátása során keletkezett fényképeket saját üzleti tevékenységéhez felhasználja, átdolgozza, nyilvánossághoz közvetítse, többszörözze. Vállalkozó nem ad engedélyt a fényképek harmadik fél általi felhasználására. Vállalkozó nem terheli semmilyen felelősség, ha a nyilvánosságoz közvetített szerzői jogi műveket harmadik fél megszerzi, felhasználja. Megrendelő a fényképek jelen szerződés szerinti jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult.

 

 • A Megrendelő kijelenti, hogy a rendezvényen a jelenlévők hozzájárulását a fényképezéshez beszerzi, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fényképek felhasználása harmadik személyek személyiségi jogait nem sérti.

 

 • A Szerződő felek a jelen jogviszonyból eredő esetleges vitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a jogvita eldöntésére a helyi bírósági hatáskörébe tartozó jogvita esetén az Pécsi Járásbírósághoz, megyei bírósági hatáskörbe tartozó jogvita esetén pedig a Pécsi Törvényszékhez fordulnak, mely bíróságok kizárólagos illetékességének alávetik magukat.

 

 • A jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződésre vonatkozó hatályos rendelkezései az irányadók.

 

 • Csomagajánlaton felüli képek díja:                      Ft/db retusált fotó

 

 • Amennyiben Megrendelő nem tart igényt a retusált képekre, úgy a Vállalkozó a fotózás munkadíját, azaz az alapár 80%-át jogosult kiszámlázni.

 

 

 

 

 

 

 

Kelt...........................................................

 

 

 

 

     …………………………….                                                  …………………………….

Megrendelő                                                                            Vállalkozó  

 

 

 

 

 

 

 

(fotózásra vonatkozó speciális szabályok)

 

A Megrendelő az elkészült és feldolgozott fényképeket felhasználhatja előmenetele céljából, ide értve a portfólió, kiállítás, verseny és online portfólió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Vállalkozó előzetes írásos beleegyezése nélkül.

 

A Megrendelő, a számára átadott feldolgozott, retusált fotókon további képmanipulációt nem végezhet a Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül.

 

A Megrendelő köteles bármely médiában megjelentetett képeken a Vállalkozót, mint szerzőt megjelölni.

 

A Vállalkozó elfogadja, hogy felhasználhatja / nem használhatja (aláhúzandó) fel a Megrendelő számára is átadott képeket előmenetele céljából, ide értve a portfólió, kiállítás, verseny és online portfólió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül.

 

A Megrendelő engedélyezi a Vállalkozó számára a nyers (RAW) képek feldolgozását, retusálását, utólagos szerkesztését, módosítását (beleértve, de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket). Az utómunka tevékenységei nem lehetnek rosszindulatúak, és nem lehetnek a Megrendelő számára anyagi vagy erkölcsi hátrányt okozó műveletek. Megrendelő a retusált képek felhasználására csak a vállalkozási díj kifizetése után jogosult.

 

A Megrendelő elismeri, hogy minden testtartást, pózt, szituációt - amiben őt a fényképek ábrázolják – önszántából vállal és a teljes fotózás, annak minden részletével az ő beleegyezésével történik, fenyegetettség és erőszakos kényszerítés nélkül. Ebből adódóan a Vállalkozó az ilyen vádak alól mentesül.

 

Képek átadásának módja:

 

A jól sikerült nyers képeket Fotós file-számozással együtt Drive-on keresztül megosztva a fotózás napjától számított 4 napon belül Megrendelőnek átadja. Megrendelő ezekből kiválasztja a neki tetsző képeket, majd az átadáshoz képest egy héten belül e-mailben - megjelölve a kidolgoztatni kívánt képeket - Fotósnak elküldi, aki a kiválasztott képeket kidolgozza, majd JPG formátumban, Drive-on Megrendelő által megadott e-mail címre elküldi, megossza.

 

Fotós nem ad át nyers (RAW formátum) képet, kizárólag eredeti méretű JPG-t. Fotós az eredeti nyers állományokat (RAW) a kész fotók (.jpg) átadásának napjától számítva 1 hónapig őrzi meg.

 

Fotózási csomagajánlat neve:

 

alapdíja:                       Ft/           db retusált fotó

 

 

Adatvédelmi szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Tartalom            

 

1.     Bevezetés. 3

1.1.     Az adatkezelő és elérhetőségei: 3

2.     Fogalom meghatározások. 3

3.     A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek. 5

4.     Egyes adatkezelések. 6

4.1.      Kapcsolatfelvétel. 6

4.2.     Ügyfélkapcsolat. 8

5.     Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik. 10

5.1.     Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést). 10

5.2.     Egyes adatfeldolgozók. 10

6.     Cookie-k (sütik) kezelése. 11

7.     Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések. 13

8.     Az érintettek jogai 14

9.     Intézkedési határidő. 15

10.      Az adatkezelés biztonsága. 16

11.      Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről. 17

12.      Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak. 18

13.      Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén. 18

14.      Panasztételi lehetőség. 18

15.      Zárszó. 20

 

 

 

 

 1. Bevezetés

A Strawberry Fields Kft. (székhely: 7629 Pécs, Madas J u 7. adószám: 12500961-2-02) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://emesegaal.hu/

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://emesegaal.hu/adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

 

  1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

 

Név: Strawberry Fields Kft.

Székhely: 7629 Pécs, Madas J u 7.

E-mail: m.s.e.gaal@gmail.com

Telefon: +36209399997

 

 1. Fogalom meghatározások

 

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

 

 

 1. Egyes adatkezelések

 

  1. Kapcsolatfelvétel

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név

Azonosítás

6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

E-mail cím

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

Üzenet tartalma

A válaszadáshoz szükséges

6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

A kapcsolatfelvételkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 7629 Pécs, Madas J u 7. címen,
 • e-mail útján az m.s.e.gaal@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36209399997 számon.
   
 • Az adatkezelés jogalapja:
 •  

 • Tájékoztatjuk, hogy
 •  

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni.
 •  

   

   

   

 • Címzettek, akikkel a személyes adatokat közli
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

   

  1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)
 •  

  Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

   

  Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

   

  Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

   

  Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

   

  Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

   

  Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

   

  1. Egyes adatfeldolgozók
 •  

   

  Adatfeldolgozói tevékenység

  Név

  Cím, elérhetőség

   

   

   

  Tárhely-szolgáltatás

  Web-Server Kft.

  4024 DEBRECEN, KOSSUTH U. 42. 2/5.

  Online számlázás

  NATURASOFT Magyarország Kft.

  Budapest, Daróczi út 11, 1113

  Könyvelés

  Peripatosz Kft.

   

  7622 Pécs, Légszeszgyár u.21.

   

   

   

 • Cookie-k (sütik) kezelése
 •  

   

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 •  

 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 •  

 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 •  

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 •  

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés

  időtartama

  Kezelt adatkör

  Munkamenet sütik (session)

   

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  A vonatkozó

  látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

   

  connect.sid

   

  Állandó vagy mentett sütik

   

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  az érintett törléséig

   

  Statisztikai sütik

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  1-2 hónap

   

   

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 •  

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 •  

 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 •  

 • A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:
 •  

  Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

  Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

  Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

  Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)

   

   

   

 • Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 •  

 • Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 •  

 • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 •  

 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 •  

 • Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 •  

 • A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 •  

   

 • Az érintettek jogai
 •  

 • A hozzáférés joga
 •  

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

   

 • A helyesbítéshez való jog
 •  

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

   

 • A törléshez való jog
 •  

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

   

 • Az elfeledtetéshez való jog
 •  

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 •  

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 •  

   

 • Az adathordozhatósághoz való jog
 •  

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

   

 • A tiltakozáshoz való jog
 •  

  A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

   

 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 •  

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 •  

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 •  

   

 • Intézkedési határidő
 •  

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

   

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

   

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

   

   

 • Az adatkezelés biztonsága
 •  

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

   

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 •  

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 •  

 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 •  

 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 •  

 • A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 •  

 • Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 •  

 • A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
 •  

   

   

 • Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
 •  

  1. A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):
 •  

   1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
   2. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
   3. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
   4. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
   5. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
 •  

  1. Informatikai védelem
 •  

   1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
   2. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
   3. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
   4. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
   5. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 •  

 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 •  

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

   

  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

   

  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 •  

  Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

   

   

 • Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
 •  

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

   

 • Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
 •  

  Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

   

  Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

   

   

 • Panasztételi lehetőség
 • Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1374  Budapest, Pf.: 603.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 •  
 • Zárszó
 •  

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

   

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 •  

  2021. november 25.

 •  

   

   

   

 •